top of page
  • Volkan

KOMÜNİST MANİFESTO ~ Karl Marx - Friedrich Engels

Das Communistische Manifest

Çeviri: Celâl Üster - Nur Deriş


© 2008, Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş.

1. Basım: 2008

7. Basım: Mart 2022, İstanbulTüm toplumların bugüne kadarki tarihi, sınıf savaşımlarının tarihidir. Özgür yurttaşlar ile köleler, patriciler ile plebler, toprak beyleri ile toprak köleleri, lonca ustaları ile çıraklar, sözün kısası ezenler ile ezilenler sürekli karşı karşıya gelmişler, her seferinde ya toplumun tümden devrimci bir dönüşüme uğramasıyla ya da çatışan sınıfların ortak yıkımıyla sonuçlanan, kimi zaman gizliden gizliye, kimi zaman açıktan açığa, ama dur durak bilmeyen bir savaşım içinde olmuşlardır. Tarihin daha önceki çağlarında, hemen her yerde, çeşitli katmanlara bölünmüş karmaşık bir toplum düzeni, çok yönlü bir toplumsal aşama sıralaması görürüz. Eski Roma’da patriciler, şövalyeler, plebler, köleler; ortaçağda feodal beyler, vasallar, lonca ustaları, kalfalar, çıraklar, toprak köleleri ve bu sınıfların hemen hepsinde de alt aşama sıralamaları. Feodal toplumun yıkıntıları arasından boy atıp yükselen modern burjuva toplumu, sınıf çelişkilerini ortadan kaldırmış değildir. Modern burjuva toplumu, eski sınıfların yerine yeni sınıflar, eski baskı koşullarının yerine yeni baskı koşulları, eski savaşım biçimlerinin yerine yeni savaşım biçimleri getirmekten öteye gitmemiştir. Öte yandan, çağımızın, burjuva çağının ayırt edici bir özelliği vardır: Bu çağ, sınıf karşıtlıklarını yalınlaştırmıştır. Bütün bir toplum, iki büyük karşıt cepheye, birbiriyle dolaysızca karşı karşıya gelen iki büyük sınıfa, burjuvazi ile proletaryaya her geçen gün daha fazla bölünmektedir.

şeklinde başlayan Komünist Manifesto'yu, yirmili yaşlarımdaki ilkinden yıllar sonra burada alıntılayabilmek için tekrar okumak kırklı yaşlarıma kısmetmiş.Karl Marx ve Friedrich Engels'in aslında göçmen Alman işçilerinin kurmuş olduğu ve onların katılmasıyla Komünistler Birliği adını alan örgüt için hazırladıkları bir 'parti manifestosu' Komünist Manifesto,


"Burjuvalar ve Proleterler" ve "Proleterler ve Komünistler" bölümleriyle 19. yüzyılın siyasi ve sosyal bir analizini yapan ve işçi sınıfını modern burjuvaziye karşı birlik olmaya çağıran düşüncelerinden bazı alıntıları aşağıda paylaşıyorum.


Önerdiği çözümlerin doğruluğu siyasi ve dünyevi görüşünüze göre tartışılabilir olmakla birlikte, yapılan bazı tespitlerin 175 yıl sonra bugün bile geçerliliğini koruması Marx ve Engels'in ününü açıklıyor.


Sf. 52

Modern devletin yürütme gücü, tüm burjuvazinin ortak işlerini yürüten bir kuruldan başka bir şey değildir. ... Burjuvazi, bugüne kadar el üstünde tutulan ve önlerinde yerlere kadar eğilinen mesleklerin tüm saygınlığını çekip almış; hekimi de, avukatı da, rahibi de, şairi de, bilim adamını da kendi ücretli emekçisi yapıp çıkmıştır. ... Burjuvazi, ailenin duygusal peçesini çekip indirmiş, aile ilişkisini basit para ilişkisine indirgemiştir.

Sf. 54

Burjuvazi, tüm ulusları yok olup gitmemek için burjuva üretim biçimini benimsemeye zorlamakta; onları kendisinin uygarlık adını verdiği şeyi kabullenmek, yani burjuvalaşmak zorunda bırakmaktadır. Sözün kısası, burjuvazi kendi suretinde bir dünya yaratmaktadır. ... Tıpkı köyleri kentlere bağımlı kıldığı gibi, barbar ve yarı barbar ülkeleri uygar ülkelere, köylü ulusları burjuva uluslara, Doğuyu da Batı’ya bağımlı kılmıştır.

Sf. 56

...modem burjuva toplumu, o dev üretim ve değişim araçlarını ortaya çıkarmış olan bu toplum, büyüler yaparak çağırdığı cehennem zebanilerine artık söz geçiremeyen büyücüden farksız bir duruma düşmüş bulunmaktadır. ... Dönem dönem yinelenerek, her seferinde bütün bir burjuva toplumunun varlığını daha da ürkünç bir biçimde tehlikeye düşüren ticari bunalımları anımsatmak yeterlidir. Bu bunalımlar sırasında, dönem dönem, yalnızca eldeki ürünlerin büyük bir bölümü değil, aynı zamanda daha önce yaratılmış üretici güçlerin büyük bir bölümü de yok olur. ... Peki, burjuvazi bu bunalımların üstesinden nasıl gelir? Bir yandan, yığınla üretici gücü zorla yok ederek; öte yandan da, yeni pazarlar ele geçirerek ve eski pazarları daha da fazla sömürerek.

Sf. 69

Özel mülkiyete son vermek istememiz karşısında dehşete kapılıyorsunuz. Oysa sizin bugünkü toplumunuzda, özel mülkiyet halkın onda dokuzu için daha şimdiden yok edilmiş bulunuyor; özel mülkiyetin bir avuç insan için var olmasının tek nedeni, o onda dokuz için hiç var olmamasıdır. Demek ki, siz bizi, ancak ve ancak toplumun çok büyük çoğunluğunda olmaması koşuluyla var olabilen bir mülkiyet biçimine son vermek istemekle suçluyorsunuz. Uzun sözün kısası, bizi, sizin mülkiyetinize son vermek istemekle suçluyorsunuz. Tam üstüne bastınız; bizim istediğimiz işte tam da bu.

Sf. 92

Egemen sınıflar bir komünist devrim korkusuyla tir tir titresin. Proleterlerin zincirlerinden başka yitirecekleri bir şey yoktur. Oysa kazanacakları koskoca bir dünya vardır. BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ, BİRLEŞİN!

Tamamlayıcı bir düşünce için Ekşi Sözlük'te jottar adlı yazarın şu entry'si okunabilir:Yorum ve önerileriniz için şimdiden teşekkürler.

Volkan

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page